Regulamin

UMOWA & REGULAMIN Usługi LeadLite | Obowiązuje od 01.01.2024.

DEFINICJE

Oferta usług FAST-SKILLED sp. z o.o. pod nazwą „LeadLite” jest kierowana wyłącznie do Przedsiębiorców.

Godziny Pracy – dni robocze w godzinach 9-15;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – w rozumieniu Art. 43 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2019.0.1145 – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami);

Regulamin Usługi (Regulamin) – niniejszy dokument stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Art. 8.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204). Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady zawierania z Przedsiębiorcą Umowy na realizację Usługi;

Usługodawca:
FAST-SKILLED sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 42/40 pok. 7, 00-695 Warszawa, NIP 7011148201, KRS 0001039532;

adres email do kontaktu z Usługodawcą contact@leadlite.pl;

Usługobiorca – Przedsiębiorca lub Przedstawiciel Przedsiębiorcy, który utworzył Konto Indywidualne w Panelu;

Umowa – Umowa zawarta na odległość w rozumieniu Art. 2 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 827), w której stronami są Usługobiorca i Usługodawca;

Konto Usługobiorcy – przypisane Usługobiorcy jednoznacznie określone zasoby i uprawnienia w ramach Portalu, połączone przez

Usługobiorcę z LinkedIn , które obejmuje realizacja Usługi;

Dane Dostępowe – poufne dane przekazane przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy, pozwalające na nieograniczony dostęp do Konta w imieniu Usługobiorcy, niezbędne do realizacji Usługi;

Usługa – dostęp do Konta Indywidualnego w Panelu i jego funkcjonalności, LinkedIn  na warunkach określonych w Umowie;

Opłata – wynagrodzenie Usługodawcy płatne z góry na podstawie aktualnego Cennika Usługodawcy;

Cennik – oferta cenowa Usługodawcy przedstawiona Usługobiorcy przed zawarciem Umowy;

Panel – panel dostępowy umożliwiający założenie Konta Indywidualnego przez Usługobiorcę;

Konto Indywidualne – konto w Panelu przypisane wyłącznie do Usługobiorcy umożliwiające zestawienie Usługi i zawarcie Umowy;

Przedstawiciel Usługobiorcy – osoba działająca w imieniu i na rzecz Usługobiorcy uprawniona do działania w zakresie wskazanym w Umowie;

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. klęska żywiołowa, działanie sił przyrody, wojna, rozruchy, działanie władz, itp.);

Portal – Portal społecznościowy dostępny pod URL www.LinkedIn.com;

Profil/Profile – profil i profile innych użytkowników Portalu;

Profile Połączone – wg nomenklatury Portalu inni użytkownicy Portalu „połączeni” z Kontem Usługobiorcy;

Wiadomości – funkcjonalność Portalu pozwalająca na prywatną i poufną korespondencję pomiędzy Kontem Usługobiorcy a Profilami Połączonymi;

LinkedIn  CRM – scentralizowany panel stanowiący zaawansowane narzędzie cyfrowe do zarządzania LinkedIn ;

LinkedIn  – narzędzie cyfrowe obsługujące Konto Usługobiorcy, wykonujące działania w imieniu Usługodawcy w szczególności

wysyłanie zaproszeń i wiadomości.

POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Usługodawca realizuje Usługę zgodnie z Umową.

2. Zawarcie Umowy:

a) Usługobiorca w celu zamówienia Usługi i zawarcia Umowy, jest zobowiązany założyć Konto Indywidualne w Panelu,

b) założenie Konta Indywidualnego nie zobowiązuje do zawarcia Umowy,

c) Usługobiorca w celu zawarcia Umowy, samodzielnie zestawia parametry Usługi, tj. liczbę LinkedIn , czas trwania Usługi w miesiącach oraz inne aktualnie dostępne parametry Usługi,

d) Umowę o realizację Usługi uważa się za zawartą, jeżeli Usługobiorca złoży poprawne zamówienie przez Konto Indywidualne oraz zaakceptuje Regulamin, Politykę Prywatności i Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z dokumentami wymienionymi w pkt 2. i potwierdzić ich akceptację.

4. Usługobiorca przesyłając zamówienie wraz z akceptacją postanowień Regulaminu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt 2., wyraża zgodę na zawarcie Umowy na warunkach określonych w zamówieniu i Regulaminie.

5. Realizacja Usługi rozpoczyna się do trzech dni roboczych po wpływie Opłaty za Usługę na rachunek bankowy Usługodawcy lub po  otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Opłaty przez Operatora.

6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

7. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w art. 492 – 494 Ustawy Kodeks Cywilny.

8. Usługodawca zapewnia dostęp do Konta Indywidualnego przez cały okres trwania Umowy.

9. Dostęp do Konta Indywidualnego może zostać zablokowany przez Usługodawcę, bez uprzedniego informowania:

a) jeżeli przez okres dwóch miesięcy od założenia Konta Indywidualnego nie została zawarta Umowa,

b) po zakończeniu Umowy, jeżeli przez okres trzech miesięcy od jej zakończenia nie zostanie zawarta kolejna Umowa.

10. Dostęp do zablokowanego Konta Indywidualnego może zostać przywrócony na wniosek Usługobiorcy.

11. Usługodawca może w każdej chwili trwania Umowy za dodatkową Opłatą:

a) przedłużyć czas realizacji Usługi,

b) dodać kolejne LinkedIn 's działające na kolejnych Kontach Usługobiorcy,

c) wykupić dodatkowe usługi i funkcjonalności zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy.

12. Usługobiorca ustawia parametry Usługi, definiuje target, wskazuje zadania dla LinkedIn .

13. Usługodawca zapewnia wsparcie techniczne w Godzinach Pracy.

14. System informatyczny udostępniany Usługobiorcy w ramach realizacji Umowy, łącząc się z Kontem Usługobiorcy na Portalu, w celu obsługi zadań automatyzujących, synchronizuje informacje dostępne w profilu z bazą danych, w szczególności: kontakty, wysłane zaproszenia, wysłane i odebrane wiadomości, dane profilowe, ustawienia i parametry subskrypcji oraz inne.

15. Dane pozyskiwane przez Usługobiorcę w trakcie realizacji Usługi, min. dane opisane w pkt 14., są własnością Usługobiorcy i będą przechowywane w Data Center na terenie Unii Europejskiej.

16. Po zakończeniu realizacji Usługi dane wymienione w pkt 15. zostaną usunięte, chyba że Usługobiorca zdecyduje o ich dalszym przechowywaniu w celu późniejszego dostępu związanego np. ze wznowieniem Usługi.

17. Usługodawca dochowa należytej staranności, aby Dane Dostępowe Usługobiorcy były chronione przed dostępem osób trzecich nie związanych z realizacją Usługi.

18. Po zakończeniu trwania Umowy Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany Danych Dostępowych, w szczególności hasła.

19. Usługodawca nie ingeruje w treści wysyłane przez Usługobiorcę, Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany o zakazie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

20. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne, finansowe, wizerunkowe ani inne powstałe podczas realizacji Usługi i w jej skutek w jakimkolwiek czasie.

21. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi wyłącznie z winy Usługodawcy i w zakresie określonym w Regulaminie.

22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, jeżeli jest to spowodowane:

a) ograniczeniami nakładanymi przez Portal,

b) Siłą Wyższą,

c) przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy,

d) ograniczeniami funkcjonalności konta Usługobiorcy.

23. W przypadku zmian i aktualizacji wprowadzanych przez l Portal funkcjonalność Usługi może zostać czasowo ograniczona lub zawieszona. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym terminie dostosować Usługę do zaistniałych zmian.

24. Usługodawca, w przypadku utraty możliwości technicznych realizacji Usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, pomniejszy cenę Usługi proporcjonalnie do niezrealizowanej części i wypłaci Usługobiorcy różnicę. Do rozliczenia Usługi przyjmuje się liczbę dni w jakich Usługa została zrealizowana.

25. Pkt 24. nie dotyczy ograniczeń w realizacji Usługi wynikających ze zmian wprowadzanych przez Portal lub leżących po stronie Usługobiorcy.

26. Usługodawca podczas realizacji Usługi może wykorzystywać systemy informatyczne niezbędne do optymalizacji i zwiększenia efektywności Usługi.

27. Usługodawca w ramach Umowy, na życzenie Usługobiorcy, może udostępnić dodatkowe funkcjonalności w wersji „rozwojowej” (wersja testowa tzw. wersja beta) bez gwarancji funkcjonalności. Dostęp do dodatkowych funkcjonalności może wiązać się z rozszerzonym dostępem do zasobów przekazanych Kont Usługobiorcy.

28. Usługodawca uruchamia program afiliacyjny dla Usługobiorców:

a) Usługobiorcy zostaje udostępniony unikalny link powiązany z Kontem Indywidualnym Usługobiorcy;

b) Usługobiorca może udostępniać link (jako Polecający) innym osobom (Polecany) nie będącym aktualnie klientami

Usługodawcy;

c) Polecany, korzystając z udostępnionego linku, zakłada Konto Indywidualne i składając zamówienie otrzymuje 10% zniżki, pod warunkiem złożenia zamówienia w ciągu 14 dni od założenia Konta Indywidualnego;

d) Polecający otrzymuje prowizję za każde zamówienie Polecanego złożone w ciągu jednego roku od złożenia pierwszego zamówienia;

e) wysokość prowizji wynosi 20% od pierwszego zamówienia i 10% od następnych zamówień (od wartości netto zamówienia);

f) prowizja zostanie wypłacona Polecającemu na podstawie wystawionej przez polecającego faktury.

29. Aktualny Regulamin Usługodawca udostępnia w witrynie: leadlite.pl.

30. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, a Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

31. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiana Treści Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą zmiany.

32. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy akceptacji Regulaminu.

33. Skutki złożenia przez Usługobiorcę nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Usługobiorcę.

34. Usługobiorca zobowiązuje się do bieżącego informowania Usługodawcy o zmianach swojego adresu oraz danych kontaktowych.

Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody Usługobiorcy spowodowane brakiem możliwości skontaktowania się z Usługobiorcą lub Przedstawicielem Usługobiorcy jest wyłączona.

35. Korespondencja między Usługobiorcą i Usługodawcą odbywa się drogą elektroniczną. Korespondencję wysłaną na adres e-mail Strony uważa się za dostarczoną. Jeśli Strony nie wskażą adresów e-mail do kontaktu, za właściwe uważa się adresy ogólnie dostępne, na przykład na stronie www.

36. Usługobiorca przekazuje Usługodawcy Dane Dostępowe i oświadcza, że zlecenie realizacji Usługi nie narusza żadnych praw osób trzecich. W razie wprowadzenia w błąd Usługodawcy przez Usługobiorcę, Usługodawca będzie uprawniony do zakończenia Usługi w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wniesionych przez Usługobiorcę Opłat.

37. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a) przekazania danych dostępowych do Konta (Kont) Usługobiorcy, które obejmuje Usługa,

b) zapewnienia dostępu Premium (Sales Navigator) do Konta (Kont) Usługobiorcy na cały czas trwania Usługi,

c) nie podejmowania działań nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich,

d) nie podejmowania wszelkich innych działań mających negatywne konsekwencje dla Usługodawcy.

38. Usługodawca zobowiązany jest do dochowania poufności w zakresie wrażliwych informacji dotyczących Usługobiorcy o ile Usługobiorca zastrzegł te informacje jako poufne.

39. Usługobiorca zobowiązuje się do realizacji zaleceń dotyczących wzajemnej współpracy przekazywanych mu przez Usługodawcę, w szczególności zaleceń wpływających na realizację Usługi.

40. Usługobiorca wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z Regulaminu na osoby trzecie, w celu zachowania ciągłości realizacji Usługi.

41. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed zleceniem Usługi.

42. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

43. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób trzecich przekazywanych Usługodawcy w celu realizacji Umowy. Usługobiorca zobowiązuje się podpisać z Usługodawcą „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”.

Usługobiorca potwierdza zawarcie „Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” poprzez akceptację treści tej umowy.

44. Usługobiorca wyraża zgodę na posługiwanie się przez Usługodawcę nazwą i logo Usługobiorcy w materiałach marketingowych i promocyjnych Usługodawcy.

45. Wymagania techniczne, po stronie Usługobiorcy, niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi:

a) połączenie z siecią internet,

b) przeglądarka internetowa.

46. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

47. W przypadku, gdy Usługobiorca uzna, że Usługa została zrealizowana niezgodnie z Umową i Regulaminem, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres help@leadlite.pl.

48. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie Usługobiorcy w związku z wadliwą realizacją Usługi.

49. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni od jego otrzymania. Jeżeli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy, reklamację uważa się za uzasadnioną.

50. W przypadku nieuznania reklamacji przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługuje dalsza droga postępowania pozasądowego lub sądowego według uznania Usługobiorcy.

51. Usługodawca oferuje następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny na konto Usługodawcy, na wskazany numer konta;

b) płatność online przelewem;

c) płatność online kartą płatniczą;

d) płatność odroczoną.

52. Płatności online i płatności odroczone są realizowane za pośrednictwem Operatora. Usługodawca przekazuje Operatorowi dane dotyczące płatności niezbędne do jej wykonania.

53. Operator jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorcę w trakcie wykonywania płatności online. Dane te, w szczególności numery kart płatniczych, nie są przekazywane Usługodawcy.

54. Reklamacje związane z płatnościami online rozpatruje Operator. Reklamacje dotyczące płatności Usługobiorca może zgłosić bezpośrednio do Operatora lub za pośrednictwem Usługodawcy.

55. Opłata za Usługę jest podawana w polskich złotych, w cenie netto oraz w kwocie zawierającej podatek VAT (cena brutto) i jest Opłatą końcową za pojedynczą Usługę.

56. Usługobiorca zobowiązuje się wnieść Opłatę za Usługę lub jej wielokrotność w terminie 7 dni od przesłania  zamówienia.

57. Umowa jest zawarta na czas określony w zamówieniu w momencie zawarcia Umowy, lub na czas określony przez Usługobiorcę w przypadku przedłużenia Umowy.

58. Usługodawca wykonując obowiązek z Art. 6 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 Nr 144 poz 1204 z późniejszymi zmianami) informuje Usługobiorcę o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, między innymi: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, wyłudzanie poufnych danych. Aktualne informacje na temat zagrożeń w komunikacji elektronicznej można znaleźć na stronie UKE (www.uke.gov.pl).

59. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.